Tag konsekvent stilling i klassekampen – sig nej til EU

Udtalelse fra DKP Storkøbenhavn

DKP Storkøbenhavn har med interesse noteret sig SFs forslag om 10 såkaldte pejlemærker, der skal samle oppositionen i Folketinget. Pejlemærkerne peger bl.a. i retning af: Sikring af et offentligt sundhedssystem, bekæmpelse af fattigdom og udstødning, en skattereform til fordel for lavtlønnede og en miljøvenlig energipolitik.
DKP Storkøbenhavn afventer den konkrete udmøntning af de 10 pejlemærker, men støtter som altid gerne konkrete forslag, der fører til en styrkelse af arbejderklassens sociale og politiske rettigheder.

SF’s egen stillingtagen til EU-spørgsmålet sætter imidlertid et kraftigt spørgsmålstegn ved, hvordan SF skal kunne udmønte de 10 pejlemærker i praksis. SF støtter dansk EU-medlemskab, dansk tilslutning til den nye EU-grundlov samt afskaffelse af flere af de danske EU-undtagelser. Det er vældigt vanskeligt at forestille sig, at SF eller andre skulle få held til at udmønte en mere social endsige socialistisk politik i praksis indenfor rammerne af EU. For slet ikke at tale om at fastholde en sådan politik.

EU er et storkapitalens projekt, som konsekvent tilsidesætter alle andre hensyn end hensynet til det frie marked. Den frie og uhindrede konkurrence indenfor EU. Offentlig velfærd, faglig organisering og national selvbestemmelse er hindringer, som ryddes af vejen. At en række stærkt antikommunistiske og ultraliberale regimer i Østeuropa har tilsluttet sig EU, har ikke bragt illusionerne om at reformere EU i en mere social og demokratisk retning nærmere virkeligheden.

Vejen til et socialistisk Danmark – eller blot til bevarelse af dansk velfærd og selvstændighed – går gennem en fuldstændig frigørelse fra EU.

DKP Storkøbenhavn skal derfor fra sit medlemsmøde opfordre SF’s ledelse, såvel som SF’s medlemmer og vælgere, til at tage konsekvent stilling i klassekampen – og arbejde for et Danmark frigjort fra EU.

Vedtaget på medlemsmødet, den 28. april 2008