Love for Danmarks Kommunistiske Parti

Love for Danmarks Kommunistiske Parti

som vedtaget på landsmødet i september 2009

§ 1 Navn: Partiets navn er Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). Partiet er skabt i erkendelse af et kommunistisk partis nødvendighed.

§ 2 Formål: Ideologisk bygger DKP på den dialektiske og historiske materialisme som udviklet af Marx i samarbejde med Engels og senere videreudviklet af Lenin og en række andre tænkere op gennem det 19. og 20. århundrede. Partiets mål er, som redskab for arbejderklassen og andre udbyttede lag, at samle folket for at afskaffe det kapitalistiske samfund og opbygge et socialistisk, hvor det ene menneskes udbytning af det andet afskaffes, og hvor udviklingen hen imod et klasseløst samfund indledes.

Partiet samarbejder nationalt og internationalt med kommunistiske partier og arbejderpartier som et solidarisk led i den globale klassekamp – mod imperialisme og krig for fred og socialisme.

§ 3 Medlemskab: Enhver, som er fyldt 14 år, regelmæssigt betaler sit partikontingent og overholder partiets love, kan være medlem. Ethvert medlem er forpligtet til at
– gøre en indsats for at sætte sig ind i DKP’s programmateriale og efter evne bidrage til at udvikle partiets politiske grundlag.
– holde sig orienteret via partiets blade og hjemmeside, dagbladet Arbejderen og andre medier for at styrke sin viden om vigtige samfundsforhold og dermed bidrage til udvikling af partiets teori og dets politiske arbejde i arbejderklassen og befolkningen.
– om muligt være medlem af en fagforening og efter evne gøre en indsats for at fremme solidaritet og fælles handling for grundlæggende faglige, sociale og demokratiske rettigheder.

§ 4 Ophør af medlemskab: Ophør af medlemskab kan ske ved udmeldelse, sletning pga. kontingentrestance på mere end to kvartaler eller ved eksklusion. Udmeldelse træder i kraft umiddelbart og forelægges forretningsudvalget. Udelukkelse af et medlem kan foretages på grund af pågældendes handlinger, som direkte skader partiets arbejde eller omdømme. Udelukkelse foretages af landsledelsen efter indstilling fra forretningsudvalget eller pågældendes partidistrikt. Landsledelsens beslutning kan indankes for kongressen.

§ 5 Demokratisk centralisme: Partiets organisationsprincip er den demokratiske centralisme, hvilket betyder: Ledelserne vælges og kontrolleres af medlemmerne; alle ledelser skal aflægge regelmæssig beretning for medlemmerne. Der skal være plads for frie diskussioner, så alle medlemmer er med til at udforme partiets politik. Der skal være plads til kritik og selvkritik. Alle medlemmer er ligeberettigede. Beslutninger truffet af et flertal i et distrikt eller afdeling er bindende for alle distriktets eller afdelingens medlemmer. Beslutninger truffet på en kongres eller af landsledelsen er bindende for alle medlemmer.

§ 6 Organisation: DKPs grundorganisationer er partiafdelingerne. Der skal minimum 3 medlemmer til at oprette en afdeling. Oprettelsen af afdelinger sker med udgangspunkt i geografiske områder. Det enkelte distrikt bestemmer selv den lokale struktur, herunder oprettelse af afdelinger.

 • Stk. 1. Partiafdelingernes væsentligste opgave er at sikre, at partiets politik forankres lokalt. Afdelingerne skal sikre, at alle medlemmer af DKP inddrages så aktivt som muligt i gennemførelsen af partiets politik. Der skal som minimum afholdes 5 ordinære medlemsmøder årligt samt et medlemsmøde med valg. Afdelingsmøderne er afdelingens øverste myndighed.Der skal jævnligt gives plads til beretning fra landsledelsen på medlemsmøderne.
 • Stk. 2. På medlemsmøde med valg vælger afdelingens medlemmer en lokal ledelse, som sikrer de politiske og organisatoriske rammer mellem medlemsmøderne. Der skal som minimum vælges en formand og en kasserer til en lokal ledelse. På medlemsmøde med valg skal afdelingsledelsen fremlægge en beretning over det sidste års arbejde samt et revideret regnskab over afdelingens økonomi. Der skal ligeledes vedtages et arbejdspapir til sikring af det kommende års arbejde. Der kan efter ønske og behov nedsættes lokale udvalg, både for at sikre medlemmernes inddragelse samt øget synlighed.Hvis et flertal af medlemmerne i en afdeling ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinært medlemsmøde med valg. Medlemsmøde med valg indkaldes med min. 14 dages varsel.
 • Stk. 3.  Partiets sekretariat er ansvarligt for opkrævning af partikontingent. Ved mere end ½ års restance vurderes det, om medlemmet kan fortsætte sit medlemskab.
 • Stk. 4.  I et geografisk afgrænset område, hvori der er etableret flere afdelinger, udgør partidistrikterne en koordinerende og samlende politisk kraft. Distrikternes opgaver er at synliggøre partiets politik i et større geografisk område samt koordinere den politiske indsats mellem afdelingerne i distriktet.
 • Stk. 5. I de områder, hvor der ikke er partiafdelinger, overtager distriktet de opgave, afdelingerne ellers har ifølge lovene, jf. §6, stk. 1 og 2.
 • Stk. 6. Distrikterne indkalder til 2 årlige distriktsmedlemsmøder, heraf det ene med valg. På medlemsmøde med valg vælges der en distriktsledelse bestående af minimum 3 medlemmer: Formand, kasserer og sekretær. Den afgående ledelse fremlægger beretning, regnskab og arbejdspapir for det kommende års arbejde. Indkaldelse af ekstraordinær distriktskonference kan ske, når et flertal af distriktets medlemmer ønsker det. Indkaldelse til medlemsmøde med valg skal ske med minimum 14 dages varsel.
 • Stk. 7. Distrikternes økonomiske grundlag til politisk aktivitet sikres gennem kontingentet og evt. regionalindsamlinger.

§ 7 Kongressen: Partiets højeste myndighed er kongressen, som afholdes hvert tredje år. Kongressen indkaldes af den siddende landsledelse med mindst to måneders varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden. Delegerede til kongressen vælges i distrikterne i forhold til disses medlemstal.  Forholdstal besluttes af landsledelsen, men det skal dog sikres, at så mange medlemmer som muligt får mulighed for at få indflydelse på beslutningerne. Afdelinger og distrikter kan frit indstille medlemmer af DKP som gæster på kongressen. Gæster har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer og suppleanter fra den afgåede landsledelse har udelukkende taleret på kongressen, hvis de ikke vælges som delegerede i deres distrikt.

 • Stk. 1.  På kongressen fremlægger landledelsen sin beretning over arbejdet i kongresperioden. Endvidere udstikkes de politiske linjer for den kommende kongresperiodes arbejde. Der fremlægges endvidere et revideret regnskab for kongressen samt et forslag til budget for den kommende periode.  Kongressen vælger en landsledelse, landsledelsessuppleanter, revisor, suppleanter og fastsætter antallet af disse. Kun kongressen kan ændre på partiets program og love.
 • Stk. 2. Ekstraordinær kongres kan indkaldes, når minimum 2/3 dele af landsledelsen, eller når minimum halvdelen af partiets distrikter, der samlet repræsenterer minimum halvdelen af partiets medlemmer, ønsker det. Ekstraordinær kongres indkaldes med minimum 3 måneders varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden.

§8 Landsmøder og partikonferencer: Imellem kongresserne kan der afholdes landsmøde. Landsmødernes opgave er at fastholde og præcisere den politik, kongressen har vedtaget. Partikonferencernes opgave er at præcisere partiets politik på helt konkrete områder. Landsmøder og konferencer kan udelukkende behandle indhold af politisk karakter og ikke organisatorisk. I lighed med kongresserne vælges delegerede til landsmødet i distrikterne. Landsledelsen bestemmer rammerne for dette.

§9 Landsledelsen: Landsledelsen er partiets højeste myndighed imellem kongressen og landsmødet. Landsledelsen tegner partiet på grundlag af kongressens og landsmødets beslutninger og arbejder aktivt for at sikre, at vedtagne beslutninger realiseres. I øvrigt konstituerer landsledelsen sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Der skal udpeges en redaktør for partiets avis. Landsledelsen nedsætter de nødvendige udvalg for at sikre kongressens beslutninger. Medlemmer udenfor landsledelsen kan på opfordring fra denne indtræde i de forskellige nedsatte udvalg.

 • Stk. 1. På første ledelsesmøde efter kongressen udarbejder landsledelsen en forretningsorden for at sikre sit arbejde. Landsledelsen kan afholde åbne møder, hvortil distriktsrepræsentanter indkaldes.  Landsledelsen skal sikre, at diskussioner og beslutninger truffet af landledelsen integreres i distrikternes og afdelingernes daglige arbejde.
 • Stk. 2. Landsledelsen kan indlede og afslutte partidiskussioner og bede distrikter og afdelinger om at tage disse op på lokale møder. Ønsker om konkrete politiske diskussioner fra distrikter og afdelinger kan indsendes til landsledelsen som forslag.
 • Stk. 3. Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg til organisering af partiets virke mellem landledelsesmøderne. Forretningsudvalget kan efter behov invitere medlemmer og udvalg til møderne.

§ 10 Økonomi: Partiets økonomi sikres af kontingentmidler, frivillige bidrag m.v. En fast procentdel af det opkrævede kontingent tilfalder dog afdelingerne og distrikterne til sikring af et økonomisk grundlag for politisk aktivitet. Kongressen fastsætter kontingentsatsen for den kommende kongresperiode. Landledelsen har dog mandat til, hvis det er nødvendigt i sikringen af partiets økonomi, at ændre på kontingentsatsen mellem kongresserne. Landledelsen kan iværksætte indsamlinger til sikring af partiets virke, agitation eller presse, hvis dette findes nødvendigt. Revisorerne reviderer partiets regnskaber og kan kontrollere regnskabsførelsen. Der aflægges løbende regnskab til FU og landsledelsen.

§ 11 Ændringer af partilovene: Lovene kan ændres på kongressen med to tredjedele af de delegeredes stemmer, forudsat at forslag til ændring af love har været offentliggjort mindst to måneder før kongressen. Ændringer af lovene træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af kongressen.

§ 12 Nedlæggelse af partiet: DKP’s nedlæggelse kan ske, hvis minimum to tredjedele af de delegerede på kongressen har stemt for nedlæggelse på to på hinanden følgende kongresser (med minimum 2½ år imellem). Forslag om nedlæggelse af partiet skal være offentliggjort mindst to måneder før kongressen. På baggrund af indstillingen fra den første kongres træffes der indstilling om partiets formue, aktiver og repræsentation i fonde m.v.

Ikrafttræden: Ovenstående love blev vedtaget på DKP’s landsmøde d. 26.-27. september 2009. Lovenes § 3 blev revideret på DKP’s 33. kongres 16. – 17. juni 2012.

Download som pdf