Gammel vin på nye flasker

Kommentar til ændringsforslag til Enhedslistens arbejdsplan:

En række forslagsstillere har tidligere stillet et ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter, der forbyder medlemskab af andre partier.

Nogenlunde samme personkreds står nu bag et ændringsforslag til Enhedslistens arbejdsplan om en diskussionsproces frem mod årsmødet i 2015, hvor et forbud så skal indføres.

En diskussionsproces, der ifølge forslagsstillerne har til formål at få partierne IS, DKP og SAP til enten at nedlægge sig selv eller omdanne sig til en ”løsere organisationsstruktur” – alternativet er jo så eksklusion fra vores fælles Enhedsliste:

–          En Enhedsliste, der i formålsparagraffen bl.a. skriver: Enhedslisten opfatter det som en afgørende opgave at sikre samarbejde på venstrefløjen og samling af røde og grønne kræfter.

–          En Enhedsliste, der med ovennævnte formål blev dannet i 1989 af partierne Socialistisk Arbejderparti(SAP), Danmarks Kommunistiske Parti(DKP) samt Venstresocialisterne(VS).

Forslagsstillerne stiller en række betingelser for en ”løsere organisationsstrukturs” eksistens i Enhedslisten. Det er i sig selv en selvmodsigelse, da Enhedslisten for længst har afskaffet muligheden for partiers eller andre organisationers kollektive medlemskab af Enhedslisten.

Forslagsstillerne kræver således, at ”man” primært satser på Enhedslistens organisatoriske og politiske opbygning og ligeledes primært rekrutterer medlemmer til listen. Det vil nu næppe være gavnligt for samarbejde(t) på venstrefløjen og samling(en) af røde og grønne kræfter, hvis f.eks. hovedaktiviteten i DKP blandt de DKP-medlemmer, der også er medlemmer af Enhedslisten, skulle bestå i at uddele indmeldelsesblanketter til Enhedslisten på DKP’s medlemsmøder. På samme måde som det ikke er DKP’s opfattelse af enhedsarbejde at man skal ”gå på strandhugst” i Enhedslisten for at hverve nye medlemmer.

Forslagsstillerne kræver endvidere, at ”man” ikke uafhængigt af Enhedslisten har internationale forbindelser, som forpligter til en anden politisk strategi end Enhedslistens – samt at ”man” ikke forpligter sine medlemmer til at arbejde for en væsentlig anden politik end Enhedslistens og ikke udadtil agerer (eller betegner sig) som et parti. Vedrørende de forpligtende internationale forbindelser kan vi berolige forslagsstillerne med at 3. Internationale (Komintern) blev nedlagt i 1943. DKP deltager naturligvis gerne på internationale møder med andre progressive kræfter, men forpligter sig ikke udover de fælles erklæringer og besluttede konkrete markeringer, f.eks. af 1. maj, 8. marts, 100-året for 1. Verdenskrig i år osv. DKP blev stiftet i 1919 og har ingen planer om at ophøre med at være et politisk parti med selvstændige holdninger, en selvstændig presse og en usekterisk, fælles indsats i klassekampen sammen med andre progressive kræfter – i blandt andet Enhedslisten. Det betyder naturligvis, at DKP bl.a. ikke pålægger kammerater med tillidshverv i Enhedslisten at modarbejde trufne beslutninger i selvsamme liste. Samtidig anderkender vi retten til kritik og selvkritik i DKP, og forventer også at finde en sådan ret i de fora, vi arbejder i, herunder i Enhedslisten – men også i de folkelige bevægelser, som forslagsstillerne kræver tilstedeværelse i på disse bevægelsers egne præmisser og for disse bevægelsers egne formål. Således er vi tilstede i den stærkeste folkelige bevægelse, fagbevægelsen, uden f.eks. at udtrykke en opbakning til Dansk Metals EU-begejstrede linje. Så ukritisk på bevægelsernes egne præmisser, forventer vi nu heller ikke, at forslagsstillerne ønsker, at vi arbejder.

Forslagsstillerne kræver, at ”man” ikke har medlemmer, som ved valg opstiller (eller anbefaler at stemme) på andre lister, end Enhedslisten(eller hvad Enhedslisten nu måtte anbefale). DKP har siden 2005 haft en 3-delt parlamentarisk strategi. Til Folketingsvalg støttes Enhedslisten(liste Ø), som DKP som nævnt var med til at stifte i 1989. Til EU-parlamentsvalg støttes Folkebevægelsen mod EU(liste N), som DKP var med til at stifte i 1972. Ved lokale valg fastlægges DKP’s strategi (som det altid har været tradition) af de relevante lokale organisationer. Støtten til liste Ø ved Folketingsvalg og liste N ved EU-parlamentsvalg forventer vi ikke at måtte revurdere indenfor al overskuelig fremtid. Vedrørende lokale valg forventer vi naturligvis, at DKP’s lokale organisationer agerer ansvarligt overfor enhedsarbejdet i Folkebevægelsen og Enhedslisten.

Endelig kræver forslagsstillerne en organisationskultur, der er foreneligt med Enhedslistens. Til orientering er hér DKP’s formålsparagraf: Ideologisk bygger DKP på den dialektiske og historiske materialisme som udviklet af Marx i samarbejde med Engels og senere videreudviklet af Lenin og en række andre tænkere op gennem det 19. og 20. århundrede. Partiets mål er, som redskab for arbejderklassen og andre udbyttede lag, at samle folket for at afskaffe det kapitalistiske samfund og opbygge et socialistisk, hvor det ene menneskes udbytning af det andet afskaffes, og hvor udviklingen hen imod et klasseløst samfund indledes. Partiet samarbejder nationalt og internationalt med kommunistiske partier og arbejderpartier som et solidarisk led i den globale klassekamp – mod imperialisme og krig for fred og socialisme. En sådan partikultur, der sætter klassekampen i centrum for alle aktiviteter, skulle gerne være højst foreneligt med Enhedslistens organisationskultur, skulle vi mene…

Samlet set er kravene om ophør med egen partimæssig identitet, ageren og ytring i klassekampen imidlertid uantagelige for DKP og ikke et bedre forslag end det oprindelige årsmødeforslag til vedtægterne. Det er gammel vin på nye flasker – og vil i givet fald betyde et alvorligt tilbageslag for bestræbelserne på at samle venstrefløjen og dermed desværre en kvalitativ svækkelse af både Enhedslisten og DKP.

DKP’s Forretningsudvalg opfordrer derfor til en afvisning af forslaget og til den danske venstrefløjs, herunder de kommunistiske partiers, fælles opslutning om Enhedslisten og dennes nuværende formålsparagraf:

Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten opfatter det som en afgørende opgave at sikre samarbejde på venstrefløjen og samling af røde og grønne kræfter.
Enhedslisten vil arbejde for venstrefløjsrepræsentation i Folketinget.

Vedtaget på møde i DKP’s Forretningsudvalg, lørdag den 5. april 2014.