Arbejdsresolution

Vedtaget af Danmarks Kommunistiske Partis 33. kongres 16. – 17. juni 2012:

1. Efter afslutningen på programprocessen i 2009 mangler stadig udvikling af en strategi, en rettesnor for udmøntning af programmets målsætninger på såvel kort som langt sigt i en praktisk politik, hvis særkende vil være, at den forbinder kampen for det danske arbejdende folks umiddelbare interesser med det revolutionære socialistiske perspektiv.

Arbejdet med udvikling af en sådan strategi iværksættes i løbet af 2012 og vil bl.a. omfatte planer for en videreførelse af det brede initiativ fra januar 2010, fortsættelse af den debat, der blev indledt på det fællesregionale program- og strategiseminar i Odense april 2012, samt afholdelse af en konference eller udvidet landsledelsesmøde om parlamentarisk strategi i begyndelsen af 2013. I dette strategiudvik­lingsår 2012-13 kan også indgå en ajourføring og videreudvikling af partiets programdokumenter.

2. På et senere tidspunkt i kongresperioden, f.eks. i efterårssæsonen 2013 og forårssæsonen 2014, gennemføres et partiopbygningsår med det formål at genopbygge partiets organisationer på alle niveauer. Distriktsorganisationerne skal igen blive i stand til og forberedes mentalt og organisatorisk på at handle politisk. Der sigtes mod at oprette afdelinger i alle distrikter, hvis medlemssituation gør det muligt. Med til denne proces hører genopbygning af en organiseret agitation og af en systematisk skolingsvirksomhed på alle niveauer samt iværksættelse af en medlemskampagne.

3. Som led i partiopbygningsåret eller umiddelbart efter dette indkaldes til en blad- og agitationskonference, hvor partiet samlet tager stilling til vores udadvendte agitation. Der skal lægges en samlet strategi for partiets presse, hjemmeside og andre medier, der kan tjene til agitation for partiets politik. Såfremt det i partiopbygningsåret opnåede organisations- og aktivitetsniveau tillader det, afholdes konferencen med delegerede efter forholdstal og med fuld beslutningskompetence inden for de af kongressen fastsatte økonomiske rammer.

4. Partiets faglige fokus og aktivitet skal styrkes, ikke mindst i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

5. Mulighederne for sammen med de øvrige kommunistiske partier at nedsætte fælles udvalg omkring EU-modstand og freds- og solidaritetsarbejde skal undersøges.

6. Der træffes indledende forberedelser til fejring af partiets 100-årsjubilæum. Udgivelse af et festskrift overvejes, og der skal søges fundet et egnet sted til placering af mindetavlen for de i modstandskampen mod den tyske besættelse faldne kommunister, således at den ved 100-årsjubilæet vil være tilgængelig for offentligheden.